שידוך: ישראל בוים & שיינא ברכה רובינשטיין

החתן ישראל בוים
עב"ג
הכלה שיינא ברכה רובינשטיין

תגובות