זוך א בשורות

שרייבט אייך איין

  #שידוך: החתן שלמה בראך (ב"ר מאיר חיים; גראד)  #וויליאמסבורג עב"ג הכלה שיינדל ווייס (ב"ר הערשל; פריעדמאן)  #ווילי...

שידוך: שלמה בראך & שיינדל ווייס

 
#שידוך:
החתן שלמה בראך (ב"ר מאיר חיים; גראד)  #וויליאמסבורג
עב"ג
הכלה שיינדל ווייס (ב"ר הערשל; פריעדמאן)  #וויליאמסבורג

0 comments: