שידוך: שאול שפיטצער & דבורה עלזאס

החתן שאול שפיטצער  #מאנטשעסטער
עב"ג
הכלה דבורה עלזאס  געיטסהעד

תגובות