זוך א בשורות

שרייבט אייך איין

החתן שאול שפיטצער   #מאנטשעסטער עב"ג הכלה דבורה עלזאס   געיטסהעד

שידוך: שאול שפיטצער & דבורה עלזאס

החתן שאול שפיטצער  #מאנטשעסטער
עב"ג
הכלה דבורה עלזאס  געיטסהעד

0 comments: