שידוך: אהרן גרינוואלד & זילבערשטיין

החתן אהרן גרינוואלד (ב"ר אליעזר)  #וויליאמסבורג
עב"ג
הכלה זילבערשטיין (ב"ר משה יצחק)  #קריתיואל

תגובות