שידוך: יחיאל סטאפסקי & שירה רייכארד

החתן יחיאל סטאפסקי  #לאנדאן
עב"ג
הכלה שירה רייכארד

תגובות