זוך א בשורות

שרייבט אייך איין

החתן יחיאל סטאפסקי   #לאנדאן עב"ג הכלה שירה רייכארד

שידוך: יחיאל סטאפסקי & שירה רייכארד

החתן יחיאל סטאפסקי  #לאנדאן
עב"ג
הכלה שירה רייכארד

0 comments: