שידוך: יוסף צבי בארמינקא & רחל פעריל לייפער

שידוך:
החתן יוסף צבי בארמינקא  ירושלים
עב"ג
הכלה רחל פעריל לייפער  ביתר

תגובות