שידוך: יוסף בוימגארטן & וויינמאן

שידוך:
החתן יוסף בוימגארטן  #לאנדאן
עב"ג
הכלה וויינמאן  #לאנדאן

תגובות