זוך א בשורות

שרייבט אייך איין

תנאים: החתן שלמה בראך (ב"ר מאיר חיים; גראד)  וויליאמסבורג עב"ג הכלה שיינדל ווייס (ב"ר הערשל; פריעדמאן)  וויליאמסבו...

תנאים: שלמה בראך & שיינדל ווייס

תנאים:
החתן שלמה בראך (ב"ר מאיר חיים; גראד)  וויליאמסבורג
עב"ג
הכלה שיינדל ווייס (ב"ר הערשל; פריעדמאן)  וויליאמסבורג

0 comments: