יצחק ברוין & פריידל ניצליך

:שידוך
  החתן יצחק ברוין  מאנסי
עב"ג
  הכלה פריידל ניצליך  בארא פארק

תגובות