ברוך מרדכי בריגער & ב''ר יושע יאקאב

החתן ברוך מרדכי בריגער (ב"ר אליעזר)  בארא פארק
עב"ג
הכלה ב"ר יושע יאקאב  בארא פארק

תגובות