בראדי & חיה פערל לענעראוויטש

שידוך:
החתן בראדי  מאנסי
עב"ג
הכלה חיה פערל לענעראוויטש  קרית יואל

תגובות