שידוך: גרשון פעלבערבוים & שרה שטעסל

החתן גרשון פעלבערבוים  וויליאמסבורג
עב"ג
הכלה שרה שטעסל  וויליאמסבורג

תגובות