שידוך: שמואל גאלדשטיין & אסתר דייטש

החתן שמואל גאלדשטיין (ב"ר יחזקאל)  בארא פארק
עב"ג
הכלה אסתר דייטש (ב"ר חיים שלמה)  וויליאמסבורג

תגובות