שידוך: יושע כ"ץ & רייכמאן


החתן יושע כ"ץ (ב"ר יוסף צבי; אייגנער)  #וויליאמסבורג
עב"ג
הכלה ליבא רייכמאן (ב"ר אברהם דוב שמעיה; ליבערמאן)  #באראפארק

תגובות