שידוך: יעקב קראסני & יהודת שטערן

שידוך:
החתן יעקב קראסני  לעיקוואוד
עב"ג
הכלה יהודת שטערן  שיקאגא

תגובות