שידוך: יעקב דוב לאנדא & העלד

שידוך:
החתן יעקב דוב לאנדא (ב"ר משה)  וויליאמסבורג
עב"ג
הכלה העלד (ב"ר אברהם יעקב)  וויליאמסבורג

תגובות