שידוך: משה לעבאוויטש & רבקה ליכטענשטאטער

#שידוך:
החתן משה לעבאוויטש (יוסף אביגדור; קאהל)  #מאנסי
עב"ג
הכלה רבקה ליכטענשטאטער (ב"ר חיים; איצקאוויטש)  #באראפארק

תגובות