צבי שטארק & מאליק

:שידוך
החתן צבי שטארק  מאנטשעסטער
עב"ג
הכלה מאליק  לאנדאן

תגובות