זוך א בשורות

שרייבט אייך איין

החתן בנימין סיגעל   #מאנהעטן עב"ג הכלה קילא לעווינסאן   #וואודמיער

שידוך: בנימין סיגעל & קילא לעווינסאן

החתן בנימין סיגעל  #מאנהעטן
עב"ג
הכלה קילא לעווינסאן  #וואודמיער

0 comments: