אברהם דוד שמילאוויטש & הענדל פרוזאנסקי

:שידוך
החתן אברהם דוד שמילאוויטש (ב"ר משה)  וויליאמסבורג
עב"ג
הכלה הענדל פרוזאנסקי (ב"ר צבי אריה)  מאנסי

תגובות