שידוך: שלמה זלמן לעבאוויטש & רויזא שווארץ

החתן שלמה זלמן לעבאוויטש  #באראפארק
עב"ג
הכלה רויזא שווארץ  תגובות