שידוך: אברהם דוד שמילאוויטש & פראזאנסקי

שידוך:
החתן אברהם דוד שמילאוויטש (ב"ר משה)  #וויליאמסבורג
עב"ג
הכלה פראזאנסקי (ב"ר צבי ארי)  #מאנסי

תגובות