זוך א בשורות

שרייבט אייך איין

החתן אברהם וויינבערגער   בני ברק עב"ג הכלה פערל דאנציגער   לאנדאן

שידוך: אברהם וויינבערגער & פערל דאנציגער

החתן אברהם וויינבערגער  בני ברק
עב"ג
הכלה פערל דאנציגער  לאנדאן

0 comments: