שידוך: אברהם וויינבערגער & פערל דאנציגער

החתן אברהם וויינבערגער  בני ברק
עב"ג
הכלה פערל דאנציגער  לאנדאן

תגובות