שידוך: שמעון ווייס & שיינדל טויב

החתן שמעון ווייס (ב"ר יודא אריה שמואל; שטיינבערגער)  וויליאמסבורג
עב"ג
הכלה שיינדל טויב (ב"ר פנחס נתן; כ"ץ)  סטעטן איילענד

תגובות