זוך א בשורות

שרייבט אייך איין

החתן שמעון ווייס (ב"ר יודא אריה שמואל; שטיינבערגער)  וויליאמסבורג עב"ג הכלה שיינדל טויב (ב"ר פנחס נתן; כ"ץ)  סט...

שידוך: שמעון ווייס & שיינדל טויב

החתן שמעון ווייס (ב"ר יודא אריה שמואל; שטיינבערגער)  וויליאמסבורג
עב"ג
הכלה שיינדל טויב (ב"ר פנחס נתן; כ"ץ)  סטעטן איילענד

0 comments: