שידוך: ישראל בנימין & חנה אבערמאן

:שידוך
החתן ישראל בנימין  שווייץ
עב"ג
הכלה חנה אבערמאן  מאנטשעסטער

תגובות