שידוך: חיים לינדער & רייזא גערטנער

שידוך:
החתן חיים לינדער  לאנדאן
עב"ג
הכלה רייזא גערטנער (ב"ר שלמה {המנגן})  לאנדאן

תגובות