שידוך: שמואל זאנוויל גאלד & שווארטץ

 :שידוך
החתן שמואל זאנוויל גאלד (ב"ר משה מנחם)  וויליאמסבורג
עב"ג
הכלה שווארטץ (ב"ר עזריאל)  מאנסי

תגובות