שידוך: אשר מרדכי גרינפעלד & מיטטעלמאן

החתן אשר מרדכי גרינפעלד (ב"ר הערש אלימלך)  מאנסי
עב"ג
הכלה מיטטעלמאן (ב"ר יוסף)  וויליאמסבורג

תגובות