שידוך: שמשון איצקאוויטש & חנה קארפען

החתן שמשון איצקאוויטש  
עב"ג

הכלה חנה קארפען  

תגובות