שידוך: חיים לינדער & גערטנער

:שידוך
החתן חיים לינדער  לאנדאן
עב"ג
הכלה גערטנער (ב"ר שלמה {המנגן})  לאנדאן

תגובות