שידוך: שלמה זלמן שטערן & גאלדשטיין

:שידוך
החתן שלמה זלמן שטערן (ב"ר אפרים)  וויליאמסבורג
עב"ג
הכלה גאלדשטיין  בארא פארק

תגובות