שידוך: שלמה לייב גראסמאן & מאסקאוויטש

:שידוך
החתן שלמה לייב גראסמאן
עב"ג
הכלה מאסקאוויטש (ב"ר יעקב)  מאנסי

תגובות