שידוך: חיים מענדל ראזענבערג & גליק

:שידוך
החתן חיים מענדל ראזענבערג (ב"ר יחיאל אלטר)
עב"ג
הכלה גליק (ב"ר חנניה)  מאנסי

תגובות