זוך א בשורות

שרייבט אייך איין

:שידוך החתן וואלף שווארץ  וויליאמסבורג עב"ג הכלה רויזא פערל יאקאבאוויטש  וויליאמסבורג  

תנאים: וואלף שווארץ & רויזא פערל יאקאבאוויטש

:שידוך
החתן וואלף שווארץ  וויליאמסבורג
עב"ג
הכלה רויזא פערל יאקאבאוויטש  וויליאמסבורג  

0 comments: