שידוך: יעקב יצחק שאלאמאן & פערענץ

:שידוך
החתן יעקב יצחק שאלאמאן (ב"ר יודא פרץ)  וויליאמסבורג
עב"ג
הכלה פערענץ (ב"ר יושע)  וויליאמסבורג

תגובות