שידוך: ברוך מרדכי ווערטהיימער & ווייס

:שידוך
החתן ברוך מרדכי ווערטהיימער ב"ר משה יוסף  וויליאמסבורג)
עב"ג
הכלה ווייס (ב"ר שמשון)  מאנטריאל

תגובות