שידוך: אברהם גאלדשטיין & שיינדל לאנדא

:שידוך
החתן אברהם גאלדשטיין  לאנדאן
עב"ג
הכלה שיינדל לאנדא  לאנדאן

תגובות