שידוך: אברהם שפילמאן & בילא לאנדא

החתן אברהם שפילמאן  וויליאמסבורג
עב"ג
הכלה בילא לאנדא  (ב"ר יונה)  וויליאמסבורג

תגובות