תנאים: יעקב הערש רובינשטיין & פראדל איצקאוויטש

:תנאים
החתן יעקב הערש רובינשטיין (ב"ר יודא)  בארא פארק
עב"ג
הכלה פראדל איצקאוויטש (ב"ר יוסף)  בארא פארק

תגובות