רשומות

שידוך: יעקב יצחק שאלאמאן & פערענץ

ברוך דיין האמת: ר' יוסף פישמאן

ברוך דיין האמת: ר' אליהו ניימאן

שידוך: יעקב הערש רובינשטיין & פראדל איצקאוויטש

שידוך: יודא פעדער & קליין

שידוך: משה פייפער & טויבער

שבע ברכות: שמואל יעקב יודא ושרה גרינפעלד

שידוך: ברוך מרדכי ווערטהיימער & ווייס

שידוך: משה פייפער & טויבער

שידוך: שלמה לייב גראסמאן & מאסקאוויטש

שידוך: מאטל וויזעל & זיינווערט

שידוך: חיים מענדל ראזענבערג & גליק

שידוך: יצחק זאב וויינבערגער & קאהל

תנאים: מטות קאהן & שרה גרינבערג

תנאים: לייבל סטייל & רבקה יאבאו

שידוך: משולם זאב פישער & לאה גאלדשטיין

תנאים: וואלף שווארץ & רויזא פערל יאקאבאוויטש

תנאים: ישראל נח ברייער & שיינדל ראזני

שידוך: רייכמאן & פרידא קעניג

שידוך: יוסף קעלנער & אבראהאם