זוך א בשורות

שרייבט אייך איין

החתן  משה יוסף טויבער   בארא פארק עב"ג הכלה אסתר גיטל אויש   בארא פארק

שידוך: משה יוסף טויבער & אסתר גיטל אויש

החתן משה יוסף טויבער  בארא פארק
עב"ג
הכלה אסתר גיטל אויש  בארא פארק

0 comments:

החתן  יעקב בערנאטה   מאנסי עב"ג הכלה קריינדל האלצער   בארא פארק

שידוך: יעקב בערנאטה & קריינדל האלצער

החתן יעקב בערנאטה  מאנסי
עב"ג
הכלה קריינדל האלצער  בארא פארק

0 comments:

החתן  אברהם קאליש (ב"ר יעקב יוסף) עב"ג הכלה אסתר ליכטענשטאטער   וויליאמסבורג

שידוך: אברהם קאליש & אסתר ליכטענשטאטער

החתן אברהם קאליש (ב"ר יעקב יוסף)
עב"ג
הכלה אסתר ליכטענשטאטער  וויליאמסבורג

0 comments:

החתן  שמעון עוזר גרינפעלד עב"ג הכלה טייטלבוים (ב"ר יואל)

שידוך: שמעון עוזר גרינפעלד & טייטלבוים

החתן שמעון עוזר גרינפעלד
עב"ג
הכלה טייטלבוים (ב"ר יואל)

0 comments:

החתן  מענדל שטערן עב"ג הכלה חוה סעבאג

שידוך: מענדל שטערן & חוה סעבאג

החתן מענדל שטערן
עב"ג
הכלה חוה סעבאג

0 comments:

:שידוך החתן אברהם גאלדשטיין  לאנדאן עב"ג הכלה שיינדל לאנדא  לאנדאן

שידוך: אברהם גאלדשטיין & שיינדל לאנדא

:שידוך
החתן אברהם גאלדשטיין  לאנדאן
עב"ג
הכלה שיינדל לאנדא  לאנדאן

0 comments:

:שידוך החתן יעקב יצחק שאלאמאן (ב"ר יודא פרץ)  וויליאמסבורג עב"ג הכלה פערענץ (ב"ר יושע)  וויליאמ...

שידוך: יעקב יצחק שאלאמאן & פערענץ

:שידוך
החתן יעקב יצחק שאלאמאן (ב"ר יודא פרץ)  וויליאמסבורג
עב"ג
הכלה פערענץ (ב"ר יושע)  וויליאמסבורג

0 comments:

:ברוך דיין האמת ר' יוסף פישמאן (ב"ר שמחה בונם)  מאנסי   בגיל 31

ברוך דיין האמת: ר' יוסף פישמאן

:ברוך דיין האמת
ר' יוסף פישמאן (ב"ר שמחה בונם)  מאנסי  
בגיל 31

0 comments:

:ברוך דיין האמת ר' אליהו ניימאן  בגיל 64

ברוך דיין האמת: ר' אליהו ניימאן

:ברוך דיין האמת
ר' אליהו ניימאן 
בגיל 64

0 comments:

:שידוך החתן יעקב הערש רובינשטיין (ב"ר יודא)  בארא פארק עב"ג הכלה פראדל איצקאוויטש (ב"ר יוסף)  באר...

שידוך: יעקב הערש רובינשטיין & פראדל איצקאוויטש

:שידוך
החתן יעקב הערש רובינשטיין (ב"ר יודא)  בארא פארק
עב"ג
הכלה פראדל איצקאוויטש (ב"ר יוסף)  בארא פארק

1 comments:

:שידוך החתן יודא פעדער (ב"ר אפרים)  וויליאמסבורג עב"ג הכלה קליין (ב"ר יואל)  וויליאמסבורג

שידוך: יודא פעדער & קליין

:שידוך
החתן יודא פעדער (ב"ר אפרים)  וויליאמסבורג
עב"ג
הכלה קליין (ב"ר יואל)  וויליאמסבורג

0 comments:

:שידוך החתן משה פייפער   וויליאמסבורג עב"ג הכלה טויבער  בארא פארק

שידוך: משה פייפער & טויבער

:שידוך
החתן משה פייפער  וויליאמסבורג
עב"ג
הכלה טויבער  בארא פארק

0 comments:

:שבע ברכות שמואל יעקב יודא ושרה גרינפעלד  בארא פארק

שבע ברכות: שמואל יעקב יודא ושרה גרינפעלד

:שבע ברכות
שמואל יעקב יודא ושרה גרינפעלד  בארא פארק

0 comments:

:שידוך החתן ברוך מרדכי ווערטהיימער  ב"ר משה יוסף  וויליאמסבורג ) עב"ג הכלה ווייס (ב"ר שמשון)  מאנטריאל ...

שידוך: ברוך מרדכי ווערטהיימער & ווייס

:שידוך
החתן ברוך מרדכי ווערטהיימער ב"ר משה יוסף  וויליאמסבורג)
עב"ג
הכלה ווייס (ב"ר שמשון)  מאנטריאל

0 comments:

:שידוך החתן משה פייפער   וויליאמסבורג עב"ג הכלה טויבער  בארא פארק

שידוך: משה פייפער & טויבער

:שידוך
החתן משה פייפער  וויליאמסבורג
עב"ג
הכלה טויבער  בארא פארק

0 comments:

:שידוך החתן שלמה לייב גראסמאן עב"ג הכלה מאסקאוויטש  (ב"ר יעקב)  מאנסי

שידוך: שלמה לייב גראסמאן & מאסקאוויטש

:שידוך
החתן שלמה לייב גראסמאן
עב"ג
הכלה מאסקאוויטש (ב"ר יעקב)  מאנסי

0 comments:

:שידוך החתן מאטל וויזעל  בית שמש עב"ג הכלה זיינווערט  לאנדאן

שידוך: מאטל וויזעל & זיינווערט

:שידוך
החתן מאטל וויזעל  בית שמש
עב"ג
הכלה זיינווערט  לאנדאן

0 comments:

:שידוך החתן חיים מענדל ראזענבערג (ב"ר יחיאל אלטר) עב"ג הכלה גליק (ב"ר חנניה)  מאנסי

שידוך: חיים מענדל ראזענבערג & גליק

:שידוך
החתן חיים מענדל ראזענבערג (ב"ר יחיאל אלטר)
עב"ג
הכלה גליק (ב"ר חנניה)  מאנסי

0 comments:

:שידוך החתן יצחק זאב וויינבערגער  (ב"ר צבי)  בארא פארק עב"ג הכלה קאהל  בארא פארק

שידוך: יצחק זאב וויינבערגער & קאהל

:שידוך
החתן יצחק זאב וויינבערגער (ב"ר צבי)  בארא פארק
עב"ג
הכלה קאהל  בארא פארק

0 comments:

:תנאים החתן מטות קאהן  קרית יואל עב"ג הכלה שרה גרינבערג  מאנטריאל  

תנאים: מטות קאהן & שרה גרינבערג

:תנאים
החתן מטות קאהן  קרית יואל
עב"ג
הכלה שרה גרינבערג  מאנטריאל  

0 comments:

:שידוך החתן לייבל סטייל  בארא פארק עב"ג הכלה רבקה יאבאו  וויליאמסבורג  

תנאים: לייבל סטייל & רבקה יאבאו

:שידוך
החתן לייבל סטייל  בארא פארק
עב"ג
הכלה רבקה יאבאו  וויליאמסבורג  

0 comments:

  #שידוך: החתן משולם זאב פישער (ב"ר יונתן בנימין)  מאנטריאל עב"ג הכלה לאה גאלדשטיין   מאנסי

שידוך: משולם זאב פישער & לאה גאלדשטיין

 
#שידוך:
החתן משולם זאב פישער (ב"ר יונתן בנימין)  מאנטריאל
עב"ג
הכלה לאה גאלדשטיין  מאנסי
0 comments:

:שידוך החתן וואלף שווארץ  וויליאמסבורג עב"ג הכלה רויזא פערל יאקאבאוויטש  וויליאמסבורג  

תנאים: וואלף שווארץ & רויזא פערל יאקאבאוויטש

:שידוך
החתן וואלף שווארץ  וויליאמסבורג
עב"ג
הכלה רויזא פערל יאקאבאוויטש  וויליאמסבורג  

0 comments:

:תנאים החתן ישראל נח ברייער  (ב"ר יצחק אהרן)  טאהש עב"ג הכלה שיינדל ראזני (ב"ר משה אברהם)  בית שמש

תנאים: ישראל נח ברייער & שיינדל ראזני

:תנאים
החתן ישראל נח ברייער (ב"ר יצחק אהרן)  טאהש
עב"ג
הכלה שיינדל ראזני (ב"ר משה אברהם)  בית שמש

1 comments:

:שידוך החתן רייכמאן עב"ג הכלה פרידא קעניג 

שידוך: רייכמאן & פרידא קעניג

:שידוך
החתן רייכמאן
עב"ג
הכלה פרידא קעניג 

0 comments:

:שידוך החתן יוסף קעלנער   קרית יואל עב"ג הכלה אבראהאם  מאנסי

שידוך: יוסף קעלנער & אבראהאם

:שידוך
החתן יוסף קעלנער  קרית יואל
עב"ג
הכלה אבראהאם  מאנסי

0 comments:

:שידוך החתן וואלף ראזענבערעגער   מאנסי עב"ג הכלה קאהן (ב"ר משה)  וויליאמסבורג

שידוך: וואלף ראזענבערעגער & קאהן

:שידוך
החתן וואלף ראזענבערעגער  מאנסי
עב"ג
הכלה קאהן (ב"ר משה)  וויליאמסבורג

0 comments:

:שבע ברכות החתן שלמה יהודא ציממערמאן (ב"ר יעקב)  בארא פארק עב"ג הכלה רבקה יערמיאש (ב"ר שלום) וויליאמסבורג

שבע ברכות: שלמה יהודא ציממערמאן & רבקה יערמיאש

:שבע ברכות
החתן שלמה יהודא ציממערמאן (ב"ר יעקב)  בארא פארק
עב"ג
הכלה רבקה יערמיאש (ב"ר שלום) וויליאמסבורג

0 comments:

:שידוך החתן צבי ווייס (ב"ר יעקב בנציון)  וויליאמסבורג עב"ג הכלה ראטה (ב"ר אפרים)  בארא פארק

שידוך: צבי ווייס & ראטה

:שידוך
החתן צבי ווייס (ב"ר יעקב בנציון)  וויליאמסבורג
עב"ג
הכלה ראטה (ב"ר אפרים)  בארא פארק

0 comments:

:שידוך החתן שלמה זלמן שטערן (ב"ר אפרים)  וויליאמסבורג עב"ג הכלה גאלדשטיין   בארא פארק

שידוך: שלמה זלמן שטערן & גאלדשטיין

:שידוך
החתן שלמה זלמן שטערן (ב"ר אפרים)  וויליאמסבורג
עב"ג
הכלה גאלדשטיין  בארא פארק

0 comments:

:שידוך החתן צבי ווייס (ב"ר יעקב בנציון)  וויליאמסבורג עב"ג הכלה ראטה (ב"ר אפרים)  בארא פארק

שידוך: צבי ווייס & ראטה

:שידוך
החתן צבי ווייס (ב"ר יעקב בנציון)  וויליאמסבורג
עב"ג
הכלה ראטה (ב"ר אפרים)  בארא פארק

0 comments:

:שבע ברכות החתן שלמה יהודא ציממערמאן (ב"ר יעקב)  בארא פארק עב"ג הכלה רבקה יערמיאש (ב"ר שלום) וויליאמסבורג

שבע ברכות: שלמה יהודא ציממערמאן & רבקה יערמיאש

:שבע ברכות
החתן שלמה יהודא ציממערמאן (ב"ר יעקב)  בארא פארק
עב"ג
הכלה רבקה יערמיאש (ב"ר שלום) וויליאמסבורג

0 comments:

:חתונה החתן אברהם יאקאבאוויטש   וויליאמסבורג עב"ג הכלה ברכה פריעד   וויליאמסבורג

חתונה: אברהם יאקאבאוויטש & ברכה פריעד

:חתונה
החתן אברהם יאקאבאוויטש  וויליאמסבורג
עב"ג
הכלה ברכה פריעד  וויליאמסבורג

0 comments:

:שידוך החתן ישראל בנימין   שווייץ עב"ג הכלה חנה אבערמאן   מאנטשעסטער

שידוך: ישראל בנימין & חנה אבערמאן

:שידוך
החתן ישראל בנימין  שווייץ
עב"ג
הכלה חנה אבערמאן  מאנטשעסטער

0 comments:

:חתונה החתן שלמה יהודא ציממערמאן (ב"ר יעקב)   בארא פארק עב"ג הכלה רבקה יערמיאש (ב"ר שלום)   וויליאמסבורג

חתונה: שלמה יהודא ציממערמאן & רבקה יערמיאש

:חתונה
החתן שלמה יהודא ציממערמאן (ב"ר יעקב)   בארא פארק
עב"ג
הכלה רבקה יערמיאש (ב"ר שלום)   וויליאמסבורג

0 comments:

:שידוך החתן מיכאל זאב פריעדמאן   בארא פארק עב"ג הכלה קאהן   בארא פארק

שידוך: מיכאל זאב פריעדמאן & קאהן

:שידוך
החתן מיכאל זאב פריעדמאן  בארא פארק
עב"ג
הכלה קאהן  בארא פארק

0 comments:

:חתונה החתן אריה קאטה   מאנטשעסטער עב"ג הכלה חנה וועבער   בארא פארק

חתונה: אריה קאטה & חנה וועבער

:חתונה
החתן אריה קאטה  מאנטשעסטער
עב"ג
הכלה חנה וועבער  בארא פארק

0 comments:

:שידוך החתן יואל גאלדבערגער (ב"ר דוד יודא)   וויליאמסבורג  עב"ג הכלה ווערצבערגער (ב"ר אברהם יושע)   קר...

שידוך: יואל גאלדבערגער & ווערצבערגער
:שידוך
החתן יואל גאלדבערגער (ב"ר דוד יודא)   וויליאמסבורג 
עב"ג
הכלה ווערצבערגער (ב"ר אברהם יושע)   קרית יואל

0 comments:

שידוך: החתן וואלף ראזענפעלד (ב"ר יוסף)  עב"ג הכלה שלעזינגער (ב"ר יואל)  בארא פארק

שידוך: וואלף ראזענפעלד & שלעזינגער

שידוך:
החתן וואלף ראזענפעלד (ב"ר יוסף) 
עב"ג
הכלה שלעזינגער (ב"ר יואל)  בארא פארק

0 comments:

חתונה: החתן זאב הייפעץ   מאנטשעסטער עב"ג הכלה שרה עבערט   לאנדאן

חתונה: זאב הייפעץ & שרה עבערט

חתונה:
החתן זאב הייפעץ  מאנטשעסטער
עב"ג
הכלה שרה עבערט  לאנדאן

0 comments:

:שידוך החתן יעקב מינצער   בארא פארק עב"ג הכלה ליכטמאן   טאמס ריווער

שידוך: יעקב מינצער & ליכטמאן

:שידוך
החתן יעקב מינצער  בארא פארק
עב"ג
הכלה ליכטמאן  טאמס ריווער

0 comments:

שידוך: החתן חיים לינדער   לאנדאן עב"ג הכלה רייזא גערטנער (ב"ר שלמה {המנגן})  לאנדאן

שידוך: חיים לינדער & רייזא גערטנער

שידוך:
החתן חיים לינדער  לאנדאן
עב"ג
הכלה רייזא גערטנער (ב"ר שלמה {המנגן})  לאנדאן

0 comments:

שבע ברכות: החתן יוסף ברוין   באראפארק עב"ג הכלה פערל קארנבלי   מאנסי

שבע ברכות: יוסף ברוין & פערל קארנבלי

שבע ברכות:
החתן יוסף ברוין  באראפארק
עב"ג
הכלה פערל קארנבלי  מאנסי

0 comments:

חתונה: החתן אהרן צבי מיטעלמאן (ב"ר יודא)  וויליאמסבורג עב"ג הכלה געטער (ב"ר אהרן דוב)  באראפארק

חתונה: אהרן צבי מיטעלמאן & געטער

חתונה:
החתן אהרן צבי מיטעלמאן (ב"ר יודא)  וויליאמסבורג
עב"ג
הכלה געטער (ב"ר אהרן דוב)  באראפארק

0 comments:

שידוך: החתן יודא פריעדמאן (ב"ר משולם שמעיה)  קריתיואל עב"ג הכלה קליין (ב"ר יושע אלעזר)  קריתיואל

שידוך: יודא פריעדמאן & קליין

שידוך:
החתן יודא פריעדמאן (ב"ר משולם שמעיה)  קריתיואל
עב"ג
הכלה קליין (ב"ר יושע אלעזר)  קריתיואל

0 comments:

:חתונה החתן צבי הערשקאוויטש   וויליאמסבורג עב"ג הכלה רעכל סענדראוויטש (ב"ר שמואל)  וויליאמסבורג

חתונה: צבי הערשקאוויטש & רעכל סענדראוויטש

:חתונה
החתן צבי הערשקאוויטש  וויליאמסבורג
עב"ג
הכלה רעכל סענדראוויטש (ב"ר שמואל)  וויליאמסבורג

0 comments:

:שידוך החתן שלמה מרדכי כף (ב"ר הלל)  וויליאמסבורג עב"ג הכלה שפיירער (ב"ר וואלף)  וויליאמסבורג

שידוך: שלמה מרדכי כף & שפיירער

:שידוך
החתן שלמה מרדכי כף (ב"ר הלל)  וויליאמסבורג
עב"ג
הכלה שפיירער (ב"ר וואלף)  וויליאמסבורג

0 comments: