פוסטים

חתונה: משה לאנדא & יכט פריעדלענדער

שידוך: גרשון פעלבערבוים & שרה שטעסל

שידוך: שמואל שטיינבערג & פריידא הערשקאוויטש

שידוך: שמעון ווייס & שיינדל טויב

בנימין באריש & מימי קלעסטציק

שידוך: אפרים רובין & יענטא שטרראסער

שידוך: שמואל גאלדשטיין & אסתר דייטש

שידוך: יונתן יאנאשווילי & חנה דייטש

שידוך: יושע כ"ץ & רייכמאן

שידוך: אברהם וויינבערגער & פערל דאנציגער

שידוך: יוסף צבי בארמינקא & רחל פעריל לייפער

שידוך: מרדכי שלמה מארקאוויטש & לאה פוקס

שידוך: דניאל דיאן & רחמה קעגן

תנאים: שלמה בראך & שיינדל ווייס

שידוך: יעקב דוב לאנדא & העלד

בראדי & חיה פערל לענעראוויטש

יצחק ברוין & פריידל ניצליך

שידוך: שרגא קלוגער & האפמאן

שידוך: יעקב מארקאוויטש & בלומא מיללער

שידוך: אברהם דוד שמילאוויטש & פראזאנסקי

שידוך: ישראל זאב פארבער & הדסה רייזל ארנפעלד

שידוך: יעקב קראסני & יהודת שטערן

אברהם דוד שמילאוויטש & הענדל פרוזאנסקי

חיים צבי פריעדמאן & הינדא לעבאוויטש

יושע צבי ברייער & רחלי הערצאג

אברהם האמערמאן & שיינדל אשכנזי

צבי שטארק & מאליק

שלמה לאבענשטיין & אביטל סטעפסקי

צבי רוזענבוים & שלעזינגער

ברוך מרדכי בריגער & ב''ר יושע יאקאב

שידוך: לוי שפירא & בלומא מאסטער

שידוך: שלמה כ"ץ & מרים גאלדבערגער

שידוך: יעקב מאיר פרענקל & פעסל לעבאוויטש

שידוך: יוסף בוימגארטן & וויינמאן

שידוך: משה לעבאוויטש & רבקה ליכטענשטאטער

שידוך: שלום וואסערשטרום & שיינדל לובעלסקי

יושע נידערמאן & חוה לאה שעהר

יוסף ריטשלער & מרים גראסמאן

שידוך: בנימין בראנדסדארפער & איגל

שידוך: שלמה זלמן לעבאוויטש & רויזא שווארץ

שידוך: בנימין סיגעל & קילא לעווינסאן